Intellectueel eigendom

Deze website is het wettelijk eigendom van ISOHEMP N.V.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, logo's en andere elementen van deze site zijn beschermd door het internationale auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek van het geheel of een deel van deze site, onder welke vorm en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ISOHEMP N.V. 

Indien u een deel van de inhoud van de site wenst te gebruiken, bijvoorbeeld door het gebruik van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto's en teksten, gelieve dan vooraf contact op te nemen met ISOHEMP N.V. op het volgende adres: events(@)isohemp.be

Niet-aansprakelijkheid

Deze website heeft tot doel de toegang van het publiek tot informatie betreffende onze activiteiten te verbeteren. Deze informatie is niet noodzakelijk exhaustief, volledig, precies of bijgewerkt; zij verwijst soms naar externe sites waarover de diensten van de eigenaar geen enkele controle hebben en waarvoor de eigenaar niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Indien wij in kennis worden gesteld over onjuistheden, doen wij er alles aan om de nodige correcties aan te brengen.  De eigenaar of dienstverlener kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de op deze site geleverde informatie.
De eigenaar wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot onderbrekingen ten gevolge van technische problemen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van elke andere externe site waarnaar zij verwijst.

Recht op afbeelding

ISOHEMP NV wenst het recht op afbeelding van iedereen zorgvuldig te respecteren. Indien een persoon zich herkent op een foto die wordt weergegeven op deze internetsite en de publicatie van deze foto weigert, volstaat het dat deze persoon een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek tot verwijdering indient, via e-mail aan ISOHEMP NV, met vermelding van de pagina en de benaming van de betreffende foto.

Bescherming van het privéleven

Door deze site te bezoeken, verleent u het recht om de gegevens die door ISOHEMP N.V. zouden worden verzameld, intern te gebruiken voor analyse- en statistische doeleinden.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen deze door ISOHEMP N.V. vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Deze gegevens worden verzameld tijdens onze uitwisselingen en commerciële contacten, met het oog op een goede samenwerking en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, voor communicatie Nieuwsbrieven, communicatieacties of promotie van de diensten aangeboden door ISOHEMP N.V., in het kader van het klantenbeheer en de boekhouding en de logistieke afdeling.  

Voor zover er persoonsgegevens worden verzameld, heeft u, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, een recht van toegang tot deze gegevens en een recht op verbetering of verwijdering ervan.
U kunt te allen tijde verzoeken om deze te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen door een eenvoudig verzoek te sturen naar info@isohemp.com.

De bestanden die deze gegevens bevatten zijn eigendom van ISOHEMP N.V. en de diensten die verband houden met het bedrijf. ISOHEMP N.V. verbindt zich er bovendien toe om uw persoonlijke gegevens niet aan derden mee te delen, met uitzondering van: 

- onze onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze IT-infrastructuur, ons CRM-programma, ons nieuwsbriefprogramma, ons facturatieprogramma en projectbeheer, voor zover dat nodig is voor de goede uitvoering van hun respectieve opdrachten,

- gerechtsdeurwaarders, advocaten of invorderingsdiensten waarop wij een beroep kunnen doen bij het beheer van uw dossier,

- de belastingdienst en de sociale zekerheid, voor zover dat nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen.

 

©2024, IsoHemp - Natural Building