1. VOORWERP

1.1      Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna « AV ») zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij SA ISOHEMP (hierna « ISOHEMP »):

Rue Georges Cosse, ZI, Nov. 1, 5380 Fernelmont, België

KBO-nr: 0845.548.604.

E-mail: info@isohemp.com

Tel. nr.: +32 (0)81 39 00 13

1.2      De AV worden bij de offerte gevoegd bij de bestelling en zijn online beschikbaar op de internetsite  http://www.isohemp.be/cgv/. Deze worden geacht te zijn gekend en volledig aanvaard. De koper (hierna de « Klant ») ziet af van het doen gelden van zijn aankoopvoorwaarden, hetzij door zijn ondertekening van elk document dat hierop betrekking heeft, hetzij door afwezigheid van schriftelijk verzet van de Klant binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het eerste document dat hem van de AV in kennis stelt. Zij kunnen niet betwist worden in geval van voortgezette handelsbetrekkingen.

1.3      De contractuele betrekkingen tussen ISOHEMP en de Klant zijn onderworpen aan deze AV. De AV hebben voorrang op alle andere clausules en voorwaarden die kunnen voorkomen in enig ander type van documenten, al dan niet uitgaande van de Klant. Hiervan kan enkel worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van ISOHEMP.

 1. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

2.1      ISOHEMP is gespecialiseerd in de fabricatie en export van isolatieblokken op basis van hennep of kalk, 100% natuurlijk, evenals derivaatproducten die nuttig zijn voor de fabricatie en verwerking hiervan (hierna het « Product »). Meer informatie over het Product kunt u vinden op de Site.

2.2      De aankoop van het /de Product(en) gebeurt via het hieronder beschreven bestelsysteem (cfr. punt 3)

 1. BESTELVOORWAARDEN

3.1 ISOHEMP maakt een bestelbon op op basis van de informatie verstrekt door de Klant. Deze bestelbon is één (1) maand geldig vanaf de datum van uitgifte.

3.2      Elke wijziging van de indicaties op de bestelbon kan een herziening van de prijs met zich meebrengen.

3.3      De prijzen vermeld op de bestelbon hebben enkel betrekking op de levering van de producten beschreven in de bestelbon, met uitzondering van eventuele andere producten die, wanneer ze achteraf worden besteld door de Klant, worden gefactureerd bovenop de oorspronkelijk voorziene prijs.

3.4      Wanneer de Klant de bestelbon ondertekend terugstuurt, wordt de bestelling voor de Klant onherroepelijk en definitief en impliceert dit de verplichting tot betaling. Een elektronische handtekening verbindt de Klant op dezelfde wijze als een handgeschreven handtekening.

3.5      De bestelling van Product(en) is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen met juridische bevoegdheid, die verblijven in een Lidstaat van de Europese Unie. Elke bestelling die niet voldoet aan deze voorwaarden kan door ISOHEMP worden geannuleerd.

3.6      Artikel 10.2 en 11 van de AV hebben enkel betrekking op natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, overeenkomstig I.1 2° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (hierna de « Eindklant »), met uitzondering van natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen voor doeleinden die binnen hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (hierna de « Professionele Klanten »).

 1. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1      De klant die de bestelling plaatst stelt zich garant voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze moet worden opgemaakt in naam van een derde.

4.2      De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (EUR) en zijn inclusief alle belastingen, uitgezonderd porto- en leveringskosten. De bijdrage aan de porto- en leveringskosten kan variëren in functie van het aantal bestelde Producten. De keuze van leveringswijze en de hiermee samenhangende kosten worden toegevoegd tijdens het verwerkingsproces van de bestelling.

4.3 De betaling van het /de Product(en) gebeurt bij ontvangst van de factuur, via bankoverschrijving via het door ISOHEMP vermelde rekeningnummer op de bestelbon.

4.4 Tenzij anders vermeld door ISOHEMP op de factuur of de bestelbon, voert de Klant de betaling uit binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen volgend op de datum van uitgifte van de factuur.

4.5 In geval van een onderbreking van de verrichtingen op vraag van de Klant, worden het voorschot en andere reeds vooruitbetaalde bedragen niet terugbetaald.

4.6 In geval van niet-betaling op de datum voorzien in punt 4.4 van de AV, of desgevallend, op de bestelbon of de factuur, behoudt ISOHEMP zicht het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een bestelling: (i) de uitvoering van de prestaties op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat deze opschorting aanleiding geeft tot ontbinding; (ii) onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen op te eisen; (iii) een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 15% op de verschuldigde bedragen met een minimum van 60 EUR; (iv) een contractuele interest te eisen van 12% per jaar op de verschuldigde bedragen; (v) de bestelling te annuleren en het /de Product(en) te recupereren. In deze laatste hypothese blijven de eventuele gestorte voorschotten eigendom van ISOHEMP.

4.7 Alle betalingen verricht door de Klant gebeuren zonder korting of vergoeding en worden gestort op een rekening geopend op naam van de vennootschap ISOHEMP.

4.8 De gerechtskosten en de kosten die ISOHEMP heeft moeten maken voor de inning van de verschuldigde sommen moeten door de Klant worden terugbetaald.

 1. LEVERING EN AANVAARDING

5.1      De levering wordt uitgevoerd hetzij:

door een transporteur naar de door de Klant aangegeven plaats op de bestelbon;

vanaf de fabriek waarvan het adres wordt aangegeven op de bestelbon overeenkomstig incoterm 2010 Ex Works (EXW).

5.2      De aangegeven leveringstermijnen worden van kracht op het moment van de ontvangst van de bevestigingse-mail door de Klant.

5.3      Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de leveringstermijn van het /de Product(en) ter indicatie vermeld bij het plaatsen van de bestelling. ISOHEMP doet er alles aan om de leveringstermijnen te respecteren.

5.4      In geval de levering wordt uitgevoerd vanaf de fabriek, kondigt de Klant 24 uur op voorhand aan dat hij het / de Product(en) komt afhalen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn lading en het maximumgewicht dat het gebruikte vervoermiddel kan dragen. ISOHEMP kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor verlies en/of beschadiging van het / de Product(en) tijdens het transport of eventuele schade aan het vervoermiddel, met name tengevolge van overbelasting.

5.5      Overeenkomstig de wet en Incoterm 2010 Ex Works (EXW), vindt de risico-overdracht plaats op het moment van levering. Het is aan de Klant om de conformiteit van het / de Producten (staat, kenmerken, afwezigheid van gebreken, hoeveelheid, etc.) te controleren op het moment van ontvangst, in aanwezigheid van de transporteur of, desgevallend, van een hiervoor aangeduide persoon in de fabriek.  Elke betwisting met betrekking tot de conformiteit van het /de geleverde Product(en) moet worden vermeld op de leveringsbon en worden gemeld aan de transporteur of de hiervoor aangeduide persoon in de fabriek, evenals aan ISOHEMP.

5.6      De wederverkoop van het Product of het gebruik van een deel ervan impliceert van rechtswege de aanvaarding van het geheel.

5.7      Onverminderd punt 11 geven eventuele gebreken van een deel van de levering de Klant niet het recht om de gehele levering te weigeren.

5.8      Onverminderd het herroepingsrecht voorzien in punt 11 voor de Eindklant, kan de Klant de levering van het Product weigeren:

 • tegen een vergoeding van 20% van de prijs van de bestelling; 
 • om een gegronde reden, toe te schrijven aan een zware fout van ISOHEMP. 

Worden niet beschouwd als een goede reden, de schade die het /de Product(en) niet onbruikbaar maakt, en verschillen in de structuur die eigen zijn aan het hennep- en kalkmateriaal.

5.9      De Klant is gehouden het personeel en het materiaal te voorzien dat nodig is  voor het zonder risico en zonder onnodig tijdverlies uitladen van de levering.  De eventuele kosten en bijkomende onkosten die worden gedragen door ISOHEMP voor de levering en het uitladen van het Product worden gefactureerd aan de Klant.

5.10 Bij de levering van het/de Product(en) kunnen zich palletten bevinden.  De palletten die in goede staat zijn kunnen worden geconsigneerd door de Klant.  Om tot consignatie over te gaan moet de Klant zich binnen een termijn van één jaar volgend op de leveringsdatum naar de exploitatievestiging begeven vermeld in punt 1.1.  

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

ISOHEMP blijft eigenaar van het/de Product(en) tot de volledige en effectieve betaling van de prijs door de Klant.    Deze bepaling geldt onverminderd de risico-overdracht beschreven in punt 5.5.

 1. TERMIJNEN

7.1      Elke wijziging geëist door de Klant tijdens de uitvoering van de bestelling kan een verlenging van de leveringstermijn en een verhoging van de overeengekomen prijs tot gevolg hebben.  Bovendien worden de overeengekomen termijnen verlengd met de eventuele vertraging van de Klant bij het voorzien van de elementen die nodig zijn voor de bestellingen van ISOHEMP of bij de betaling van de overeengekomen prijs.

7.2      Een vertraging in de levering van het  Product kan in geen geval recht geven op de annulatie van een bestelling en/of de ontbinding van deze AV, noch op de betaling van een vergoeding van welke aard ook.

7.3      Indien er gespreide leveringen voorzien zijn, moet elk van deze leveringen worden beschouwd als een afzonderlijk contract zodat de gebeurtenissen die van invloed zijn op een levering geen gevolgen hebben op een latere levering.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De merken, de handelsnaam of alle andere onderscheidende kenmerken toebehorend aan ISOHEMP blijven het exclusieve eigendom van ISOHEMP. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld blijft ISOHEMP de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten over deze elementen.  De Klant verbindt zich er dan ook toe geen merken, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken toebehorend aan, of ter beschikking gesteld door ISOHEMP te gebruiken, te deponeren of te laten deponeren.  

 1. VERTROUWELIJKHEID

De Klant behandelt de door ISOHEMP doorgegeven informatie vertrouwelijk, behalve wanneer het informatie betreft die al openbaar is gemaakt door ISOHEMP of informatie die normaal voor het publiek toegankelijk is. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming, zal de Klant vertrouwelijke informatie, samenhangend met de activiteiten van ISOHEMP, zijn commerciële strategie, zijn bedrijfsplannen, zijn klanten of geassocieerde bedrijven waarvan hij kennis heeft genomen, uitsluitend verspreiden of gebruiken in het kader van zijn samenwerking met ISOHEMP, zowel tijdens de samenwerkingsperiode als erna.

 1. WETTELIJKE GARANTIE

10.1    Overeenkomstig de wet beschikt de Klant over een garantie op verborgen gebreken voorzien in artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verborgen gebreken van het Product die het Product ongeschikt maken voor gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.  Deze AV doen geen afbreuk aan deze rechten.  De garantie geldt echter niet indien ISOHEMP aantoont dat zij geen kennis had van de verborgen gebreken.

10.2    Overeenkomstig de wet beschikt de Eindklant over een garantie met betrekking tot de consumptiegoederen voorzien in artikel 1649bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek.  Deze AV doen geen afbreuk aan deze rechten. De garantie is echter niet van toepassing indien het gebrek is veroorzaakt door verkeerd hanteren, beschadiging of oneigenlijk gebruik van het Product door de Klant.

 1. HERROEPINGSRECHT

11.1    De Eindklant beschikt overeenkomstig de wet over de mogelijkheid zich terug te trekken uit een overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de levering van het /de Product(en).

11.2    Om dit recht uit te oefenen volstaat het zijn besluit tot herroeping van de overeenkomst ter kennis te brengen binnen deze termijn middels een eenduidige verklaring per post of e-mail aan het adres info@isohemp.com of door gebruik te maken van het formulier beschikbaar op de Site.

11.3    In geval van herroeping betaalt ISOHEMP de prijs van het/de Product(en) terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten voortvloeiend uit het feit dat u desgevallend een andere leveringswijze heeft gekozen dan de voorgestelde voordeligste wijze) zonder overdreven vertraging en, in ieder geval, ten laatste veertien (14) dagen na de dag van kennisgeving van de beslissing tot herroeping, tenzij het /de Product(en) niet binnen deze termijn worden teruggegeven.  In dat geval wordt de terugbetaling uitgevoerd zodra het/de Product(en) is ontvangen.  Behoudens uitdrukkelijk verzoek anderszins, wordt de terugbetaling uitgevoerd via dezelfde betalingswijze als die gebruikt voor de initiële betaling en zal deze geen bijkomende kosten vergen.  

11.4 In geval van herroeping, is de Eindklant gehouden het goed aan ISOHEMP terug te geven, zonder overdreven vertraging en in ieder geval ten laatste veertien (14) dagen na de dag van kennisgeving van de beslissing tot herroeping. De kosten voor de verzending van het /de Product(en) zijn voor rekening van de consument.

11.5 De Eindklant is alleen aansprakelijk voor de  waardevermindering van het/de Product(en) die het gevolg is van het gebruik van het/de Product(en), dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken van de goederen vast te stellen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1    ISOHEMP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht (cfr. punt 10).

12.2    Onverminderd artikel 10, is ISOHEMP niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding naar aanleiding van eventuele problemen, schade en ongevallen geleden door de Klant na aanvaarding van het /de Product(en), ook indien deze zouden voortvloeien uit eventueel gebruik van het Product door de Klant en iedere andere persoon die onder zijn toezicht zou staan of door toedoen van derden.

12.3    De aansprakelijkheid van ISOHEMP is beperkt tot de vergoeding van de directe schade voortvloeiend uit haar grove schuld of het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van ISOHEMP is beperkt tot de vergoeding van de prijs van het niet-conforme deel van de prestatie of tot de vervanging ervan en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding. ISOHEMP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals, met name, het verlies van materiaal of tijd, financiële of commerciële schade, winstderving, een toename van de algemene kosten.

12.4    Onverminderd het herroepingsrecht voorzien in punt 11 voor de Eindklant, moet een eventuele klacht van de Klant, om geldig te zijn, schriftelijk worden gemeld, binnen de acht (8) kalenderdagen na de kennisneming van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. De afwezigheid van enige betwisting volgens voornoemde regels brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud met zich mee voor de Klant van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht en, de facto, het definitief afzien van enige klacht uit dien hoofde.

12.5    De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de keuze van het /de Product(en), de geschiktheid en aangepastheid van hun kenmerken aan zijn noden, en hun gebruik.  Elk gebruik van het/de Product(en) dat niet overeenstemt met het gebruik waarvoor zij bedoeld zijn is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant en sluit de verantwoordelijkheid van ISOHEMP uit.

12.6    De Klant verbindt zich ertoe, voor enig gebruik van het/de Product(en), kennis te nemen van de technische specificaties van het /de Product(en) alsook van eventuele producten van andere fabrikanten ingeval deze samen met het/de Producten moeten worden gebruikt. ISOHEMP kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor werken uitgevoerd door de Klant of een tussenpersoon met zijn Product(en).

12.7    De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en reglementen die gelden met betrekking tot de invoer en het gebruik van de Producten evenals van, desgevallend, alle wetten en reglementen die gelden in het land waar hij verblijft.

 1. OVERMACHT

13.1    Moet worden beschouwd als een geval van overmacht elke eventueel te voorziene gebeurtenis maar niet te voorzien onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering door een partij, van één of meerdere van zijn verplichtingen onmogelijk maakt of aanzienlijk bemoeilijkt (zoals met name: oorlog, rellen, revolutie, opstand, staking of lock-out binnen een onderneming van een partij, brand, overstroming, aardbeving, storm, storing in de telecommunicatiesystemen, stroomstoring, etc.)

13.2    De partij die overmacht inroept verwittigt de andere partij zo snel mogelijk wanneer de gebeurtenis zich voordoet.

13.3 De verplichtingen die worden aangetast ingeval van overmacht, evenals alle wederzijdse verplichtingen van de andere partij, worden geschorst tijdens de gehele duur van de gebeurtenis van overmacht.

13.4    Indien het geval van overmacht meer dan acht (8) maanden aanhoudt, heeft elk der partijen het recht om de samenwerking met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding te beëindigen door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven aan de andere partij.

 1. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE BEPALINGEN

14.1    Indien ISOHEMP op een bepaald moment afziet van het doen gelden van een bepaling van deze AV, kan dit niet worden geïnterpreteerd als het afstanddoen van zijn latere rechten krachtens deze AV.

14.2    De nietigheid, het vervallen of het niet-uitvoerbaar karakter van alle of een deel van voorgaande of volgende bepalingen leidt niet tot de nietigheid van deze volledige AV. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt als niet-geschreven beschouwd. ISOHEMP verbindt zich ertoe deze  bepaling de vervangen door een andere bepaling die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie vervult.

 1. RECHTSBEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT

15.1    De AV zijn onderworpen aan het Belgische recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationaal privaatrecht.

15.2    In geval van betwisting met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie of uitvoering van de AV, zijn de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement van Namen (België) exclusief bevoegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationaal privaatrecht.

 

©2024, IsoHemp - Natural Building